Usuwamy azbest bezpłatnie

Usuń azbest bezpłatnie!!! Szanowni Państwo, Informuje się mieszkańców gminy Nielisz, że w dniach 06.05.2019 r. – 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy w Nielisz prowadzony będzie III nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu […]

Nabór wniosków na OZE

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIELISZ Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że dnia 26.03.2019 r. został ogłoszony harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na rok 2019, z którego wynika, że Urząd Marszałkowski planuje ogłosić konkurs w miesiącu lipcu na działanie 4.1 wsparcie wykorzystania […]

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Nielisz zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nielisz w roku 2019 r. […]