INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z TERENU GMINY NIELISZ WAPNOWANIE

INFORMACJA

DLA ROLNIKÓW Z TERENU GMINY NIELISZ

Wójt Gminy Nielisz informuje , że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przystąpił do realizacji „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Program realizowany będzie w latach 2019-2023. Beneficjentami końcowymi Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 z terenu województwa lubelskiego mogą uzyskać dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:
1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
1) opinią Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, wydaną na podstawie badania odczynu (pH) gleby;
2) fakturą (oryginał) za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego;
3) wypełnionym formularzem dotyczącym pomocy de minimis w rolnictwie;
należy składać od 15 lipca 2019 roku do właściwych Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych.

Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartości CaO lub CaO+MgO.

Wzory dokumentów do pobrania pod linkiem

https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Wójt Gminy Nielisz

Adam Wal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *