Z A W I A D O M I E N I E


Zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: do dnia 7 czerwca 2019 roku

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Nielisz, że Gmina przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

 1. Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia. Wstępny koszt do poniesienia przez właściciela nieruchomości za montaż jednego zestawu instalacji na budynku mieszkalnym wynosi:
 2. Kolektory słoneczne – od 2 500,00 zł do 3 000,00 zł
 3. Panele fotowoltaiczne – od 4 000,00 zł do 5 000,00 zł

Energia z instalacji solarnych i paneli fotowoltaicznych nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Ostateczna wysokość kosztów do poniesienia przez właściciela budynku mieszkalnego zostanie ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Nielisz, po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Program działania w zakresie realizacji projektu przedstawia się następująco:
 • zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: do dnia 7 czerwca 2019 roku,
 • wykonanie projektów, podpisanie umów z uczestnikami projektu, opracowanie studium wykonalności projektu: lipiec–sierpień 2019 roku,
 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, realizacja: lata 2020-2021.
 • Biorąc powyższe pod uwagę, osoby zapisane na listę do projektu proszone są
  o wypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą do Urzędu Gminy Nielisz, pokój nr 16 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca roku.
 • Kolejność złożenia ankiet i deklaracji nie ma znaczenia. Lista mieszkańców do projektu zostanie ustalona na podstawie sporządzonej listy mieszkańców zapisanych do udziału w projekcie. Jednak w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które nie skorzystały z dofinansowania w ramach projektu „Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu”.
 • Osoby, które dostarczą ankiety po wskazanym terminie, wpisywane będą na listę rezerwową projektu.

            Formularz deklaracji i ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www.nielisz.pl, oraz w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Nielisz. Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela Agnieszka Gil – pracownik Urzędu Gminy Nielisz, tel. (84) 631 27 27.

PDF Embedder requires a url attribute

Załączniki:

 1. Regulamin dla mieszkańców Gminy Nielisz dotyczący naboru ankiet w ramach projektu
  z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 3. Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.
 4. Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *