Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Nielisz zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3ust.3 ustawy do prac
w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nielisz w roku 2019 r. – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

  • Kandydatem do prac w komisji może być osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy,
    z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
  •  Zapraszam do prac w komisji z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Członkowie komisji konkursowej pełnią swoje funkcje społecznie.

Kandydatów do komisji można zgłaszać do dnia 17.04.2019 r.

 Wójt Gminy Nielisz powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową
do opiniowania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.

                                                                                                                Wójt Gminy Nielisz

inż. Adam Wal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *