smieci sortownie

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty

smieci sortownieZawiadomienie o zmianie wysoko
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j. Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XXVI/154/2016 Rady Gminy Nielisz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 3 stycznia 2017 r., poz. 13)

Urząd Gminy Nielisz zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2017 roku

 

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od 1 stycznia 2017 r. w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów wynosi:
• 10 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
• 20 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.
• 22 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
• 44 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny, 

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach :

1)za I kwartał do 10 marca 2017 r.

2)za II kwartał do 10 czerwca 2017 r.

3)za III kwartał do 10 września 2017 r.

4)za IV kwartał do l Ogrudnia 2017 r.

Opłatę należy bez dodatkowego wezwania wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nielisz w Banku Spółdzielczym w Nieliszu nr konta:

37 9628 0007 2001 0000 0013 3001 lub u inkasenta.

Bank Spółdzielczy w Nieliszu nie pobiera żadnych opłat od wpłat na rachunki bankowe gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *