nieczystosci

WURUNKI WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

nieczystosci
Na prowadzenie przez Przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia .

Zezwolenie , o którym mowa udziela w drodze decyzji Wójt Gminy .

 

 

Rada Gminy określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w tym opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań .

1. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt może ;

a/. wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie , jednak nie krótszym niż 14 dni brakującej dokumentacji poświadczającej , że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa , wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem .

b/. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów o podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia , czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej

wnioskiem .

2. Zezwolenie wydaje się na czas nie dłuższy niż 10 lat .

3. Kto prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bez wymagane zezwolenia – podlega karze aresztu lub grzywny .

 

 

Wymagane dokumenty :

 

 1. Wypełniony formularz wniosku . WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ

 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej / 107 zł/

 5. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. Nr 193, poz.1617)

 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca garażowania ww pojazdów – baza transportowa

 7. kserokopia aktualnego wypisu KRS, aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej itp.

   

  DOKUMENTY:

  >> Wniosek o wydanie zezwolenia <<

  >> Wykaz przedsiębiorców którzy uzyskali zewolenie na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – na terenie gminy Nielisz  <<

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *